Klantenservice

VERZENDEN & RETOUREN
BETALEN
PRIVACYBELEID
ALGEMENE VOORWAARDEN
CONTACT


VERZENDEN & RETOURNEREN


VERZENDKOSTEN
LAND VAN BESTEMMING VERZENDKOSTEN GRATIS VERZENDING VANAF
België 6,95 € 75 €
Nederland 9,50 € 150 €
Duitsland 9,95 € 150 €
Frankrijk 11,95 € 150 €
Luxemburg 8,95 € 150 €
Italië 15,95 € 250 €
Verenigd Koninkrijk 12,95 € 250 €
Ierland 15,95 € 250 €
Spanje 24,95 € 250 €
Portugal 29,95 € 300 €
Denemarken 15,95 € 250 €
Oostenrijk 14,95 € 250 €
Zweden 17,95 € 250 €
Estland 19,95 € 250 €
Griekenland 39,95 € 350 €


Verzendkosten worden berekend na de verrekening van eventuele korting als gevolg van acties, productkortingen of kortingsbonnen.

​VERZENDTIJDEN
België: 1-2 werkdagen
Overige landen: 2-4 werkdagen​

Mocht het artikel niet niet meer voorradig zijn, dan wordt u gecontacteerd en wordt uw bestelling alsnog zo snel mogelijk geleverd.

OPHALEN IN ONZE WINKEL TE ANTWERPEN
U kan uw bestelling ook afhalen (en betalen) in onze winkel tijdens de openingsuren.
Uiteraard bespaart u dan de verzendkosten.

BETAALMETHODE
U kan online betalen via PayPal, Bancontact, Creditcards, Ideal, Bankoverschrijving of - bij afhaling in onze winkel - Contant of via Bancontact/Creditcards.

RETOURNEREN
Wil je een artikel retourneren (of ruilen), dan is dit uiteraard mogelijk.
Wij hanteren de wettelijke termijn van 14 kalenderdagen als zichttermijn.
De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de koper/klant/consument, tenzij de retour gebeurt naar aanleiding van een fout van ons (zoals fout artikel geleverd).

U kan de artikelen uiteraard ook afleveren in onze winkel tijdens de openingsuren:

PAWLOV
KASTEELPLEINSTRAAT 57
2000 ANTWERPEN
       DI-ZAT: 11u - 18u
ZON+MA: GESLOTEN
DEFECTEN
Onze artikelen worden voor verzending altijd goed gecontroleerd. Toch kan het voorkomen dat een artikel beschadigd geraakt. Neem dan binnen de 10 dagen contact met ons op via email (info@pawlov.be):
-vermeld uw ordernummer
-welk product een probleem vertoont
-beschrijf het defect
-indien ook de verpakking beschadigd is: voeg een foto toe
​Wij zorgen voor een gepaste oplossing. Indien het artikel inderdaad defect blijkt, vergoeden wij uiteraard de retourkosten.


BETALEN

VOLGENDE BETAALMETHODEN ZIJN MOGELIJK:

BANCONTACT
Online betalen met Bancontact voor België
IDEAL
Online betaalmethode voor Nederland
PAYPAL
Met je PayPal-account kun je direct en veilig online betalingen overboeken naar onze PayPal-account.
CREDITCARDS

Online betalen met Visa, Mastercard of American Express
BANKOVERSCHRIJVING
Maak het totaalbedrag van uw factuur over op de KBC-bankrekening van Pawlov:

KBC IBAN: BE70 7340 4119 7525

BIC: KREDBEBB

Vermeld uw ordernummer in de opmerking.

CONTANT (BIJ AFHALEN IN ONZE WINKEL)
Je kan je bestelling ook afhalen in onze winkel in Antwerpen.
Bij afhalen hebt u de keuze om uw bestelling op voorhand online af te rekenen, of te betalen aan de kassa (contant/bancontact/creditcard).

Zodra uw bestelling klaar staat, krijgt u van ons bericht.

PRIVACYBELEID

1. WAARBORGEN PRIVACY
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.pawlov.be is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2. TOESTEMMING
Door de informatie en de diensten op www.pawlov.be te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3. VRAGEN
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Pawlov en specifiek www.pawlov.be, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@pawlov.be.

4. MONITOREN GEDRAG BEZOEKERS
www.pawlov.be maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

5. GEBRUIK VAN COOKIES
www.pawlov.be plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6. COOKIES UITSCHAKELEN
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN


ARTIKEL 1 - DEFINITIE
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met het bedrijf;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door het bedrijf georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie of afstand;

ARTIKEL 2 - BEDRIJFSGEGEVENS
De éénmanszaak Pawlov (Lynn Van den Bergh), gevestigd in Kasteelpleinstraat 57, 2000 Antwerpen, België en bereikbaar onder telefoonnummer 03/502.80.90 of via het emailadres , met BTW-nummer BE0647.822.022

ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van het bedrijf en op elke overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden digitaal aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij het bedrijf zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt afgesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

ARTIKEL 4 - AANBOD
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als het bedrijf gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden het bedrijf niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
de prijs inclusief belastingen;
de eventuele kosten van aflevering;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen het bedrijf de prijs garandeert;
de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

ARTIKEL 5 - OVEREENKOMST
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt het bedrijf onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft het bedrijf passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal het bedrijf daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
Het bedrijf kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien het bedrijf op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden;

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan het bedrijf bekend gemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan het bedrijf retourneren, conform de door het bedrijf verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Voor hondenvoeding geldt dat alleen onaangebroken voerverpakkingen kunnen worden geretourneerd.

ARTIKEL 7 - KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal het bedrijf dit bedrag, verminderd met de gemaakte verzendingskosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

ARTIKEL 8 - UITSLUITING VAN HERROEPINGSRECHT
Het bedrijf kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor de volgende producten:
Producten waarvan de vervaldatum inmiddels is verlopen, zodat ze niet meer verkoopbaar zijn.

ARTIKEL 9 - PRIJS
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan het bedrijf producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar het bedrijf geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Alle prijzen in ons aanbod gelden onder voorbehoud van menselijke fouten bij het plaatsen op de website. Ook in het geval van technische fouten of storingen is het bedrijf niet gebonden aan de op de website vermelde prijzen.

ARTIKEL 10 - CONFORMITEIT & GARANTIE
Het bedrijf staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen, staat het bedrijf er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ter zake de door het bedrijf geleverde producten en/of diensten niet door derden, zoals fabrikanten, op zich zijn genomen, kan de consument jegens het bedrijf aanspraken doen gelden, mits de door de consument geleden schade rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van de schuld van het bedrijf. Het bedrijf kan op geen enkele wijze door de consument aansprakelijk worden gesteld door schade van welke aard ook en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit of in verband staande met door het bedrijf geleverde, doch door derden gefabriceerde producten, zij het dat het bedrijf aan de consument zo mogelijk nodige inlichting zal verschaffen om verhaal te zoeken op die derde. De totale aansprakelijkheid van het bedrijf zal nimmer de factuurwaarde van de geleverde producten ter zake waarvan de schadevergoeding wordt gevorderd, overstijgen.

ARTIKEL 11 - LEVERING & UITVOERING
Het bedrijf zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 5 werkdagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.
Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 2 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomt zonder kosten te ontbinden.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal het bedrijf het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal het bedrijf zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Steeds zal echter eerst het akkoord hiervoor aan koper gevraagd worden.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij het bedrijf tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan het bedrijf bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 12 - BETALING
Voor zover niets anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen betaald te worden vooraleer producten worden verzonden (vooruitbetaling).
Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan het bedrijf te melden.
In geval van laattijdige betaling is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 1% per maand verschuldigd, waarbij elke begonnen maand als volledige maand wordt beschouwd.
Daarenboven zal het laattijdig betaalde bedrag van rechtswege worden verhoogd met 10%, met een minimum van 12.50 euro, ten titel van forfaitaire schadevergoeding.

ARTIKEL 13 - KLACHTENREGELING
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij het bedrijf, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
Bij het bedrijf ingediende klachten worden in de regel binnen een termijn van 8 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door het bedrijf binnen de termijn van 8 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat behandeld wordt door de Rechtbank van Antwerpen.

ARTIKEL 14 - GESCHILLEN
Eventuele geschillen die onderling niet kunnen worden opgelost zullen worden behandeld door de Rechtbank van Antwerpen.
Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link: doch wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.

ARTIKEL 15 - GEGEVENSBEHEER & PRIVACY
Alle gegevens die u ons doorgeeft worden enkel gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van een verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering voor de verkoop, zoals het verwerken van bestellingen en klantenbeheer.
Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten.
De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgesteld in de Wet van 8 december 1992 (Privacywet) worden door Pawlov nageleefd.
Klanten hebben altijd de mogelijkheid hun eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.